วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

คำชี้แจง  : แบบทดสอบเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน  ข้อสอบ 10 ข้อ  ให้นักเรียนพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบหลังเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น