วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ


แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Web Browser and World Wide Web.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การค้นหาข้อมูล